Databeskyttelse

Advokatfirmaet Burmeisters behandling af data

Dataansvarlig
Advokatfirmaet Burmeister, Strandvejen 102B, 4., 2900 Hellerup, CVR-nr. 35022201, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan kontakte os på følgende måder:

E-mail:              advokat@b-law.dk
Telefon:            88 77 01 10
Brevpost:         Strandvejen 102B, 4., 2900 Hellerup

Formål og retsgrundlag
Advokatfirmaet Burmeister modtager i visse tilfælde personoplysninger om dig. Der kan være tale om oplysninger vi modtager i forbindelse med, at du sender os en e-mail, der eksempelvis indeholder kontaktoplysninger, din stillingsbetegnelse eller andet.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne besvare dine henvendelser, og for at kunne yde rådgivning til dig og med det formål at kunne etablere og opretholde et klientforhold.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger afhænger af, om vi skal rådgive dig som fysisk person eller om rådgivningen er rettet mod den virksomhed, du eksempelvis er ansat i. Vedrører rådgivningen dig som fysisk person, er hjemlen til at behandle dine personoplysninger databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Har vi ikke indgået en kontrakt direkte med dig, men eksempelvis i den virksomhed, du er ansat i, er vores hjemmel til at indsamle og behandle dine personoplysninger databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

De legitime interesser, der følger af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, er i ovenstående tilfælde, at det er nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger, så vi kan efterleve vores aftale med den virksomhed, du repræsenterer, når du kontakter os.

Videregivelse af oplysninger
Advokatfirmaet Burmeister videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligtede hertil.

Opbevaring af oplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe din sag er aktiv hos os. Efter sagens afslutning opbevarer vi som udgangspunkt din sag i yderligere 10 år, medmindre der er særlige forhold som nødvendiggør, at vi opbevarer dine oplysninger i længere eller i kortere tid.

Registreredes rettigheder
Du har i henhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

For enhver henvendelse af ovenstående karakter bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne oplyst i pkt. 1.

Særlige forhold for Advokatfirmaet Burmeister som advokatvirksomhed
Dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen gælder i visse tilfælde ikke for Advokatfirmaet Burmeisters behandling af dine personoplysninger.

Advokatfirmaet Burmeister er underlagt tavshedspligt i henhold til retsplejelovens regler herom og de advokatetiske regler, og vi har dermed i visse tilfælde pligt til at undlade at oplyse dig om den behandling af dine personoplysninger, vi foretager. Dette gælder, når Advokatfirmaet Burmeister vurderer, at oplysningerne er af fortrolig karakter.

Advokatfirmaet Burmeister kan endvidere undlade at iagttage oplysningspligten, såfremt du allerede er bekendt med oplysningerne om dig, eller såfremt dette er umuligt, kræver en uforholdsmæssigt stor indsats, eller hvis dette vil hindre vores formål med behandlingen.

Endeligt kan Advokatfirmaet Burmeister undlade at iagttage oplysningspligten over for dig, hvis vi vurderer, at hensynet til afgørende private eller offentlige interesser overstiger hensynet til din interesse i at blive bekendt med oplysningerne.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.