Forretningsbetingelser

Advokatfirmaet Burmeisters forretningsbetingelser

 1   Generelt
1.1 Nærværende betingelser gælder for opgaver, der overlades til Advokatfirmaet Burmeister I/S (Burmeister).

1.2 Enhver fravigelse af nærværende betingelser skal ske skriftligt i et særskilt aftaledokument.

2   Opgavens udførelse
2.1 Burmeister og Kunden aftaler løbende omfanget af den bistand som Burmeister skal yde samt behovet for Kundens eller tredjemands medvirken. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, yder Burmeister alene rådgivning om forhold vedrørende dansk ret.

2.2 Kunden er forpligtet til løbende at holde Burmeister orienteret, hvis der sker ændringer af de oplysninger, der ligger til grund for opgaven.

2.2 Burmeister udfører alle opgaver i overensstemmelse med De Advokatetiske Regler, retsplejelovens regler, og anden relevant lovgivning.

2.3 Kunden får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Burmeister leverer til Kunden i forbindelse med behandlingen af sager, men Burmeister har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet udarbejdet af Burmeister.

2.4 Burmeister opbevarer alle sagsakter i mindst fem år fra sagens afslutning.

3   Pris og betalingsvilkår
3.1 Medmindre andet er aftalt, fastsætter Burmeister honoraret for vores ydelser med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, den interesse, sagen repræsenterer for Kunden, værdien af Burmeisters ydelser, det ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat. I sager, der afgøres ved administrative organer, voldgiftsretter eller domstolene, udgør Burmeisters honorar mindst det beløb, som tillægges Kunden i sagsomkostninger.

3.2 Kunden betaler ud over honoraret opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, samt større kopierings- og forsendelsesudgifter.

3.3 Når Burmeister påbegynder en opgave, vil Burmeister efter anmodning oplyse Kunden om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Hvis det nøjagtige honorar ikke kan oplyses, vil Burmeister oplyse Kunden om den måde honoraret beregnes på.

3.4 Burmeister fakturerer som udgangspunkt månedsvis bagud, men Burmeister er berettiget til at opkræve a conto beløb til sikkerhed for Kundens betaling af omkostninger og salær.

3.5 Hvis Kunden ikke betaler Burmeister rettidigt, beregnes rente på 2 % pr. påbegyndt måned fra sidste rettidige betalingsdag og til betaling sker.

3.6 Burmeister er berettiget til at modregne de beløb, som Burmeister inddriver fra Kundens modparter med Kundens skyldige udestående hos Burmeister.

4   Identitetsoplysninger og hvidvaskning
4.1 Burmeister er forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger på Kunden efter reglerne i hvidvaskningsloven. Burmeister anser Kundens afgivelse af identitetsoplysninger som et samtykke til, at Burmeister kan videregive disse oplysninger til andre rådgivere og finansielle institutioner mv. til brug for disses opfyldelse af pligter, der påhviler dem efter hvidvaskningsloven.

5   Håndtering af Kundens midler
5.1 Burmeister forvalter Kundens midler efter gældende regler herom. Kundens midler indsættes på særskilte kundekonti og tilskrevne renter tilfalder Kunden.

5.2 Kundemidler er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning, men beskyttelsen er med virkning fra 1. juni 2015 generelt beløbsbegrænset til 100.000 EUR pr. kunde pr. pengeinstitut. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter Kundens indeståender på egne konti, på separate kundekonti og på samlekundekonto.

5.3 Burmeister hæfter ikke for tab af kundemidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.

6   Klager over adfærd og salær
6.1 Burmeister er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler, herunder reglerne om klager.

6.2 Hvis Kunden ikke er tilfreds med Burmeisters bistand og/eller honorarfastsættelse, kan Kunden indbringe sagen for Advokatnævnet. Klager kan indbringes pr. post til Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller indbringes via mail til klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Der kan læses mere om adgangen til at klage på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

6.3 Hvis Kunden er forbruger, kan Kunden også anvende EU-Kommissionens onlineklageportal ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis Kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives via hjemmesiden http://ec.europa.eu/odr.

6.4 Fristen for indgivelse af salærklage er 1 år fra afregningen af salæret i den konkrete sag.  Fristen for indgivelse af adfærdsklage er 1 år fra det tidspunkt, hvor Kunden blev bekendt med, eller burde være blevet bekendt med, det forhold, der klages over.

7   Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning
7.1 Burmeister er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og Burmeister og selskabets medarbejdere er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

7.2 Ansvaret er dog, for såvel Burmeister som selskabets indehavere og medarbejdere, beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som Burmeisters ansvarsforsikring dækker. Den aktuelle dækningssum kan oplyses på anfordring.

7.3 Burmeister og selskabets indehavere og medarbejdere kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tab af goodwill, mistet data mv.

7.4 Burmeister og selskabets indehavere og medarbejdere hæfter ikke for fejl begået af rådgivere, som Burmeister har henvist Kunden til, ligesom Burmeister og selskabets indehavere og medarbejdere ikke hæfter for fejl begået af underleverandører, som Burmeister har overladt opgaven til efter aftale med Kunden.

7.5 Burmeister hæfter ikke for tab af kundemidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.

8   Fortrolighed og insiderregler
8.1 Burmeister behandler alle oplysninger modtaget af eller om Kunden fortroligt.

8.2 Alle medarbejdere er underlagt en tavshedspligt, og alle medarbejdere er omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

9   Referencer og markedsføring
9.1 Burmeister er berettiget til at anvende Kunden som reference i reklame- og markedsføringsmæssig sammenhæng.

9.2 Kunden må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse anvende logoer, varemærker eller andre kendetegn, som tilhører Burmeister.

9.3 Når Burmeister har medvirket som rådgiver på en opgave, der er afsluttet og offentlig kendt, er Burmeister berettiget til at bruge opgaven som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng.

10   Databehandleraftale
10.1 Burmeister handler som databehandler alene efter instruks fra Kunden, som er den dataansvarlige. Burmeister træffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger om fysiske personer hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes, samt mod at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende lovgivning.

11   Lovvalg og værneting
11.1 Enhver tvist som måtte opstå mellem Kunden og Burmeister i forbindelse med den indgåede aftale, herunder tvist om fortolkningen af disse forretningsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret.

11.2 Uden for forbrugerforhold gælder, at eventuelle tvister skal afgøres ved Retten i Glostrup som værneting.