Lovpligtige oplysninger og hvidvask

Generelle oplysninger

Advokaterne hos Advokatfirmaet Burmeister er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Kontaktoplysninger

Advokatfirmaet Burmeister I/S
Strandvejen 102B, 4.
2900 Hellerup
CVR: 35022201

Forsikring

Alle advokater hos Advokatfirmaet Burmeister er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Dette gælder uanset, om advokaten har dansk eller udenlandsk beskikkelse. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Burmeister uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Burmeisters ansvarsforsikring og garantiordning er tegnet hos:

Ryan Specialty Group Denmark A/S
CVR-nr.: 32470742
Ny Kongensgade 4, st.
1472 København K

God advokatskik

Advokaterne hos Advokatfirmaet Burmeister er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder De Advokatetiske Regler.

Der kan findes yderligere oplysninger om Advokatrådet og De Advokatetiske Regler på Advokatsamfundets hjemmeside.

Der kan findes yderligere oplysninger om god advokatskik og klageadgang på Advokatnævnets hjemmeside.

Der kan læses mere om klageadgangen og De Advokatetiske regler i Burmeisters forretningsbetingelser.

Hvidvask

Advokatfirmaet Burmeister er som alle andre danske advokatfirmaer omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven).

Ifølge hvidvaskningsloven har alle advokater som udgangspunkt pligt til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i mindst 5 år, ligesom advokater, ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, har pligt til at indberette dette til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Vores klienter vil som udgangspunkt kun mærke konsekvensen af hvidvaskningsloven ved, at vi kan anmode om kopi af klientens sundhedskort (sygesikringsbevis) samt kopi af klientens pas eller kørekort, når kundeforholdet etableres.

Hvis klienten er et selskab, indhenter vi en selskabsrapport fra Erhvervsstyrelsen, ligesom vi kan anmode om kopi af pas eller kørekort fra den/de reelle ejere af selskabet. Ved de reelle ejere forstås de fysiske personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer selskabet.

Ved pengeoverførsler kan der blive stillet krav om, at den første betaling foretages via en konto åbnet i klientens navn i et dansk pengeinstitut.

Advokatmyndighederne fører tilsyn med, at advokater overholder reglerne udstedt i henhold til hvidvaskningsloven.