Lejeret

Lejeretligt fokus

Privat lejemål, almennyttigt lejemål eller erhvervslejemål? Uanset hvilket lejeforhold man indgår i, findes der lovgivning, som er vigtig at være opmærksom på – både som lejer og udlejer. Advokatfirmaet Burmeisters lejeretlige afdeling har erfaring med private lejemål, almennyttige lejemål og erhvervslejemål i hele Danmark, og vi rådgiver både lejere og udlejere.

Vi er medlem af

Lejeretlige områder

  • Behandling af tvister angående opsigelse og ophævelse af lejemål
  • Behandling af tvister i forbindelse med krav vedrørende istandsættelse ved fraflytning
  • Gennemgang og forhandling af lejekontrakter
  • Procedure ved fremleje
  • Bistand ved ind- og fraflytning

Ring gratis på 88 77 01 10

Ofte stillede spørgsmål om lejeret

En aftale om udlejning af husrum til erhverv eller beboelse er gyldig, uanset om den er skriftlig eller mundtlig. Ofte underskrives en lejekontrakt, så aftalens eksistens og indhold kan dokumenteres. Lejekontraktens indhold afhænger af, hvad lejemålet skal bruges til, og hvem der er lejer.

En ejer af en ejendom kan som udgangspunkt altid leje sin ejendom ud. Retten til at udleje en ejendom kan dog være reguleret af vedtægterne i andels- eller ejerforeninger.

Der findes ikke lovgivning om, hvad en lejekontrakt skal indeholde. Afhængig af lejemålstypen kan der dog findes områder, som ikke må reguleres til skade for lejer i forhold til lovgivningen på området.

Det kan være en god ide at tage udgangspunkt i Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens standardkontrakter, når man laver en lejekontrakt. Man skal dog være opmærksom på, at der findes særlige situationer, hvor standardkontrakterne ikke egner sig.

Hvis du er i tvivl, om du kan anvende en standardkontrakt, eller i hvilket omfang du kan lave tilføjelser til en lejekontrakt, er Advokatfirmaet Burmeister klar til at rådgive dig.

Uanset om det gælder lejeloven eller almenlejeloven, findes der bestemmelser, som ikke kan fraviges til skade for lejer. Hvis man som udlejer vil fravige loven, er det derfor nødvendigt på forhånd at undersøge, om det kan lade sig gøre.

Hos Burmeister har vi bred erfaring med både leje- og almenlejeloven, og yder kompetent rådgivning til vores klienter på baggrund heraf. 

Lejer har adgang til at opsige et lejemål efter den i lejekontrakten fastsatte opsigelsesperiode. I tilfælde af, at lejer ønsker at komme ud af lejekontrakten med kortere varsel, kan dette lade sig gøre i nogle tilfælde, hvis udlejer har mulighed for at finde en ny lejer til lejemålet.

Udlejers adgang til at opsige et lejemål, er i højere grad reguleret af lovgivningen. Den udlejer som måtte ønske at ophæve en lejekontrakt, skal som udgangspunkt have en særlig grund hertil. Særlige grunde, som kan give udlejer adgang til at ophæve en lejekontrakt, kan være manglende betaling af husleje, misligholdelse af ordensbekendtgørelser eller uretmæssig fremleje.

Der er en række formelle krav og frister, som skal overholdes i forbindelse med ophævelse af et lejemål. Det kan være hensigtsmæssigt at rådføre sig med en advokat i forbindelse med ophævelse af et lejemål. Advokatfirmaet Burmeister har stor erfaring inden for ophævelse af lejekontrakter, og er klar til at assistere såvel lejer som udlejer.  

Hvis en lejekontrakt ophæves, skal lejer indrømmes en frist til at fraflytte lejemålet frivilligt. Hvis lejer ikke fraflytter lejemålet frivilligt inden for den angivne frist, kan det være nødvendigt at anmode fogedretten om assistance til at udsætte lejer af lejemålet. Der er en række formelle krav og frister, der skal overholdes i forbindelse med fogedretlige udsættelser. Det vil som oftest være en god ide at rådføre sig med en advokat, eller lade advokaten varetage udsættelsesforretningen.

Advokatfirmaet Burmeister foretager fogedretlige udsættelser i hele landet på vegne af nogle af landets største udlejere. Vi står klar til at rådgive og assistere lejere i alle dele af udsættelsesprocessen.

Hvis lejer har et ønske om at fremleje sit lejemål for en periode, for eksempel på grund af udstationering, sygdom eller andet, kan det i visse tilfælde lade sig gøre. Lejers adgang til at fremleje kan i de fleste situationer begrænses ved aftale med udlejer.  

Afhængig af lejemålets karakter, kan det være en mulighed for lejer at fremleje det lejede. Dette kan eksempelvis være nødvendigt som følge af sygdom, udstationering eller økonomiske forhold hos lejer.

Kontaktpersoner

Vi er landsdækkende advokatpartner for nogle af Danmarks største udlejere – skal vi også være din advokat?

Se også